S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

SLOVENSKO - NEMECKÁ KVALITA - VŠETKY MODELY UV STABILNÉ

 

 

 

NOVINKY

arr3Hrotový systém s označením MPonúkame Vám novinku na našom trhu - hroty na širšiu plochu (širší záber - zdvojené prevedenie).... arr3Ochrana murovaných plotovChceme Vás upozorniť na novinku na našom trhu a to ochrana plotov pred zlodejmi, mačkami a...

TOVAR V AKCII

naša cena 10,40 € (313,31 Sk)
naša cena 10,40 € (313,31 Sk)

KONTAKTY

ELLIOT s.r.o.
Bukovecká 9
040 12 Košice
tel: 0905 904 626
napíšte nám

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti

ELLIOT s.r.o.

so sídlom Bukovecká 9, Košice 040 12

IČO: 51181801

Zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Košice I, oddíl Sro, vložka č.42733/V

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.hrotynaholuby.sk

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej jen „obchodné podmienky“) obchodná společnosť ELLIOT s.r.o., so sídlom Bukovecká 9, Košice 040 12, IČO:51181801, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel Sro, vložka č.29340/V (ďalej jen „prodávajúcí“) upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014 Zb., občianský zákonik, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občianský zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzavretá medzi predávajucím a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostrednictvom internetového obchodu predávajuceho. Internetový obchod je predávajucím prevadzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.hrotynaholuby.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostrednictvom rozhraní webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

  2. Obchodné podmienky se nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

  3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok je možné dojednať v kupnej zmluve. Odchylné dojednania v kupnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú noddeliteľnou sučasťou kupnej zmluvy. Kupná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupnú zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

  5. Znenie obchodných podmienok môže prodávajúcí meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

  1. Na základe registracie kupujúceho vykonanom na webovej stránke môže kupujúcí pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupujúcí realizovaťobjednávanie tovaru (ďalej len „uživateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí realizovať objednávanie tovaru taktiež bez registracie priamo z webového rozhrania obchodu.

  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávání tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávání tovaru sú predávajúcim považováné za správne.

  3. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informacií potrebných k prístupu do jeho uživateľského účtu.

  4. Kupujúcí nie je oprávnený umožniť využívanie uživatelského účtu tretím osobám.

  5. Predávajúcí môže zrušiť uživateľský účet a to hlavne v prípade, keď kupujúcí svoj užívateľský účet nepoužíva dlhšie jako 1 rok, či v případě, kedy kupujúcí poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľsky účet nemusí býť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnu údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajuceho, príp. nutnu údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informativného charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informacie o tovare a to vrátane uvedených cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade že tento tovar ze svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovní cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacích poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodáním tovaru uvedené ve webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci území Slovenskej republiky.

  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúcí objednávkový formulár ve webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

   1. Objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúcí do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),

   2. zpôsobe úhrady kupnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

   3. informacie o nákladoch spojených s dodáním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  5. Pred zaslaním objednávky predávajucemu je kupujucému umožnené skontrolovať a meniť údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávání dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúcí predávajucemu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávke sú predávajucím považované za správné. Predávajucí po obdržaní objednávky , túto objednávku kupujucému potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujucého uvedenú v uživatelskom účte či v objednávke (ďalej jen „elektronická adresa kupujucého“).

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru,

kúpnej ceny, odhadovaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné

potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

  1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptacie), ktorá je predávajúcim zaslána kupujícému elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujucého.

  1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujucému pri použití komunikačních prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupující sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

4.CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMÍNKY

  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodáním tovaru podľa kupnej zmluvy môže kupujúcí uhradiť predávajucému nasledovnými spôsobmi:

   v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

   bezhotovostne prevodom na účet predávajucého IBAN SK 4311 0000 0000 2927 877800, vedený v Tatrabanke, a.s.(ďalej len „účet predávajucého“);

   Spoločne s kupnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajucému tiež náklady spojené s balením a dodáním tovaru uvedené vyššie. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumie se ďalej kupnou cenou i náklady spojené s dodáním tovaru.

  2. Predávajúci nepožaduje od kupujucého zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen obchodných podmienok ohľedne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

  3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevziatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kupnej zmluvy.

  4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný hradiť kupnú cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujucého uhradiť kupnú cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajucého.

    

  5. Prípadne zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajucím kupujucému nie je možné vzájomne kombinovať.

  6. Pokiaľ to je v obchodnom styku obvyklé alebo je tak stanoveno obecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajuci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujucému daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujucému po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujucého

5.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákoníku nie je mimo iné možné odstúpiť od kupnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upraveno podľe priania kupujucého alebo pre jeho osobu.

  2. Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.24 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kupnej zmluvy odstúpiť, má kupujúcí v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. občianského zákonníku právo od kupnej zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kupnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých časti, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kupnej zmluvy musí byť predávajucému odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúcí využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kupnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu sídla prodávajúcého či na adresu elektronickej pošty predávajucého.

  3. V prípade odstúpenia od kupnej zmluvy dľa čl. 1.25 obchodných podmienok sa kupná zmluva od počiatku ruší. Tovar musí býť kupujúcim predávajucému vrátený do štrnástich (14) dni od doručenia odstúpenia od kupnej zmluvy predávajucému. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kupnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vratením tovaru predávajucému a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vratený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

  4. V prípade odstúpenia od kupnej zmluvy dľa čl. 1.25 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujucého do štrnástich (14) dni od odstúpenia od kupnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným zpôsobem, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujucému ďalšie náklady. Pokiaľ odstoupí kupujúci od kupnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátit prijaté peňažné prostriedky kupujucému skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajucému odoslal.

  5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujucého na vrátenie kupnej ceny.

  6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením §7 odst. 1 občianského zákoníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kupnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujucému kupnú cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.PREPRAVA A DODANIE TOVARU

  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujucého, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto zpôsobom dopravy.

  2. Pokiaľ je predávajúci podľa kupnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodania.

  3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobem, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobem doručenia.

  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný zkontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bez odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu ktorý svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajucého, pokiaľ sú predávajúcim vydané.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľedne práv z vadného plnenia se riadí príslušnými obecne závaznými právními predpismi a zákonom č. 102/2014., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

  2. Predávajúci sa zodpovedá kupujucému, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci garantuje kupujucému, že v čase , kedy kupujúci tovar prevzal

   1. tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza

   2. je tovar v zodpovedajúcom množstve a miere

  3. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla

8.ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Kupujúcí sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kupnej ceny tovaru.

  2. Sťažnosti spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostrednictvom elektronickej adresy parsley567@gmail.com. Informaciu o vybavení sťažnosti kupujucého zašle predávajúci na elektronicku adresu kupujúceho.

  3. K mimosudnému riešeniu spotrebiteľských sporov z kupnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Vrátna 3, Košice 04001. Platformy pre riešenie sporov on-line nachádzajú sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, ktorú je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajucím a kupujucím z kupnej zmluvy.

  4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské Nivy 4924/44A, Bratislava 827 15, internetová adresa: http://www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušny živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonává vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržováním zákona č. 102/2014 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Europského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiaci so spracovaním osobných údajov kupujúcíeo pre účely plnenia kupnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajucého plní predávajúci prostrednictvom zvláštneho dokumentu.

10.ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNAMOV A UKLÁDANIE COOKIES

  1. Kupujúcí súhlasí so zasielaním informacií súvisiacích s tovarom, službami alebo podnikom predávajucého na elektronickú adresu kupujucého a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení predávajucím na elektronickú adresu kupujucého. Svoju informačnú povinnosť voči kupujucému v zmysle čl. 13 nariadenia o GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujucého pre účely zasielania obchodných oznámení, plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

  2. Kupujúci súhlasi s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že nie je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajucého z kupnej zmluvy plniť, pričom by dochádzalo k ukladáni tzv. cookies na počítač kupujucého, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.DORUČOVANIE

  1. Kupujucému môžu byť doručovane obchodné oznámenia a upozornenia súvisiace s predmetom objednávky tovaru, na elektronickú adresu kupujucého.

12.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ vzťah založený kupnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli , že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorej sa nie je možné zmluvne odchýliť a jež by se v případě neexistencie voľby práva inak použila dľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Europského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o právu rozhodném pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

  2. Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, miesto neplatných ustanovení nastupuje ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo nejviac približuje. Neplatností alebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

  3. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupna.

  4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

   Vzťahy medzi oboma stranami , ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo tymíto ´´Obchodnými podmienkami´´ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronicom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

  5. Kontaktné údaje predávajucého: adresa pre doručovanie Bukovecká 9, Košice 040 12, Slovenská republika, adresa elektronické pošty parsley567@gmail.com, telefón 0905 904 626.

 

V Košiciach dňa 25.5.2018

KONTAKTY

ELLIOT s.r.o.

Adresa: Bukovecká 9

PSČ: 040 12 Košice

Email: elliot.info9(a)gmail.com

Telefón: 0905 904 626

NTdkN